Naar inhoud

Deze website is bedoeld om aan bezoekers informatie te geven over de vier eenheden van het Medisch Centrum Enaden en zijn activiteiten en om hen in staat te stellen contact te nemen  met deze diensten. 

De pagina’s van deze site zijn uitgegeven door:
de vzw Medisch Centrum Enaden
Sint-Bernardusstraat 114 in 1060 Sint-Gillis
Tel.: 02 534 63 73
centre.medical.enaden@enaden.be
KBO-Nummer: 0423 474 680

Aansprakelijkheid

Het Medisch Centrum Enaden stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat alle informatie op zijn website nauwkeurig en actueel is. Ingeval er toch nog onjuistheden of onvolledige inlichtingen zouden blijven staan, dan kan het centrum hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
Het Medisch Centrum Enaden is niet verantwoordelijk voor overdrachtsonderbrekingen of andere technische problemen in verband met het internetnetwerk.
Voor het gebruik van deze website en zijn inhoud zijn uitsluitend de gebruikers ervan verantwoordelijk; het Medisch Centrum Enaden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade in verband met het gebruik van deze website (virus, verlies van gegevens…).

Deze website kan algemene informatie bevatten die naar medische problemen verwijst. Deze ter info aangeboden informatie kan in geen enkel geval de adviezen vervangen die door een professional uit de sector van de gezondheidszorg worden gegeven.
Via deze website zal er geen enkel medisch advies worden gegeven.  

Deze website kan links bevatten naar andere websites die door derden worden beheerd en waarover het Medisch Centrum Enaden geen enkele controle heeft. Voor de inhoud, de werking of de praktijken van deze sites draagt het Medisch Centrum Enaden geen enkele verantwoordelijkheid.
Het feit dat een andere website een link naar de website van het Medisch Centrum Enaden bevat, betekent in geen geval dat Enaden garandeert dat alle op deze websites gevonden informatie juist of relevant is.

Informatie aan patiënten

Het Medisch Centrum Enaden hecht zeer veel belang aan de bescherming van het privéleven en de persoonsgegevens van zijn patiënten. Het wenst hen dan ook via dit document zo goed mogelijk te informeren over de manier waarop deze gegevens worden verwerkt in het kader van de organisatie van de zorgverstrekking en de activiteiten van de instelling.

Verwerkingsverantwoordelijke en zijn afgevaardigden
Het Medisch Centrum Enaden - Sint-Bernardusstraat 114 te 1060 Brussel – is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens van de patiënten. De personen die in zijn naam handelen, zijn:

 • De Medisch Directeur van ENADEN: Dr. Marc DEVOS
 • De Administratief Directrice van ENADEN: Mevrouw Natacha MEYENGONO

Toezicht op de verwerking van persoonsgegevens
De centrale verantwoordelijkheid voor en het toezicht op de persoonsgegevens van patiënten berusten bij de medisch directeur.
Enkel geautoriseerd personeel heeft toegang tot de persoonsgegevens van patiënten en de bevoegdheid voor de verwerking ervan. De verschillende gebruikers hebben enkel toegang tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben voor de uitvoering van hun taken waarbij ze het medisch geheim moeten respecteren.
Alle werknemers en medewerkers van de ENADEN instelling die persoonsgegevens van patiënten verwerken, zijn verplicht het beroepsgeheim en de geheimhoudingsplicht in acht te nemen.

Het Medisch Centrum Enaden heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze functie wordt bezet door Nicolas BÖTTCHER van Santhea (onze werkgeversorganisatie). Hij kan enkel voor vragen betreffende de wet over de bescherming van de persoonsgegevens en het privéleven worden gecontacteerd via het e-mailadres nicolas.bottcher@santhea.be. Meneer Böttcher heeft geen toegang tot gegevens die onder het medisch geheim vallen.

Categorieën personen van wie de gegevens worden verwerkt en verzamelmethoden
Het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens is van toepassing op alle patiënten van het Medisch Centrum ENADEN. Deze gegevens worden door het personeel van de instelling verzameld bij de patiënt zelf, tenzij er een andere verzamelmethode vereist is volgens het doel van de verwerking of tenzij de patiënt niet in staat is om zelf de gegevens te verstrekken.
In elk geval worden enkel de persoonsgegevens verzameld en verwerkt die onontbeerlijk zijn voor de uitvoering van verwerkingen waarvan de beschrijving hieronder wordt uitgelegd.

Categorieën verwerkte gegevens
De persoonsgegevens van patiënten die door het Medisch Centrum Enaden worden verwerkt, zijn:

 • Identificatiegegevens
 • Administratieve en financiële gegevens  
 • Medische, paramedische, verpleegkundige en sociale gegevens
 • Andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van door het Medisch Centrum Enaden bepaalde doeleinden of die verplicht zijn door de wet.

Doeleinden van de verwerkingen van persoonsgegevens  
De verwerkingen van persoonsgegevens van patiënten die binnen het Medisch Centrum ENADEN worden uitgevoerd, hebben ten minste een van de volgende doeleinden:


1. Verzorging van de patiënten
2. Administratie van de patiënten
3. Beheer van de geneesmiddelen
4. Registratie van de patiënten
5. Verwerking van klachten
6. Wetenschappelijke sociologische studie
7. Onderzoek

De einddoelen 1 tot 6 hebben als wettelijke basis de wetten betreffende de verplichte verzekering die de gezondheidszorg dekt, betreffende de rechten van patiënten en betreffende de vereisten van onze subsidiërende machten (COCOM=GGC Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, COCOF= Franse Gemeenschapscommissie…). Voor wetenschappelijk onderzoek is de strenge vereiste dat de patiënt of zijn wettelijke afgevaardigde eerst toestemming moet geven.

Overdracht van persoonsgegevens
Onze IT-onderaannemer is onderworpen aan het medisch geheim en dit op dezelfde manier als onze personeelsleden.
Er wordt geen enkele overdracht van persoonsgegevens van een patiënt uitgevoerd naar een derde land (land dat niet erkend is als betrouwbaar in het kader van de AVG=Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De volgende categorieën bestemmelingen hebben het recht om zich tot het Medisch Centrum ENADEN te wenden om persoonsgegevens van patiënten te bekomen:  

 • De patiënten zelf of hun afgevaardigden
 • Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)       
 • De externe zorgverstrekkers van de patiënt, met diens toestemming.     
 • De verzekeraar van de instelling ingeval van een geschil met de patiënt (uitsluitend voor de gegevens in verband met het geschil)
 • Verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen)                
 • Andere bestemmelingen in het kader van een overdracht die geregeld is door de wet of waarvoor de patiënt de toestemming heeft gegeven.

Beschermingsprocedures
Alle technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om de juistheid en de relevantie van de persoonsgegevens van patiënten te garanderen en om deze te beschermen tegen verlies, beschadigingen en tegen niet-geautoriseerde toegang, wijzigingen of overdrachten.

Bewaartermijnen
In navolging van de wettelijke verplichtingen duurt de periode waarin de persoonsgegevens van een patiënt worden bewaard, gerekend vanaf het moment dat hij het laatst de instelling heeft verlaten, of vanaf zijn laatste behandeling:

 • 30 jaar (minimum) voor medische en psychosociale gegevens
 • 7 jaar voor facturatiegegevens (afgesloten dossiers)
 • 1 jaar voor bemiddelingsgegevens (afgesloten dossiers)  

Als de bewaartermijn verstreken is, dan worden de persoonsgegevens verwijderd binnen een termijn van een jaar, behalve wanneer het bewaren ervan wettelijk vereist is, wanneer dit van belang worden geacht vanuit medisch oogpunt of voor de verdediging van de legitieme belangen van de instelling of van de patiënt of van zijn rechtsopvolgers, of ook wanneer er tussen de patiënt en de instelling een overeenkomst over de bewaring ervan bestaat.

Rechten van de patiënt
De patiënt beschikt over de volgende rechten, die hij rechtstreeks of via de tussenkomst van zijn wettelijke afgevaardigde uitoefent:

 • Weten of er over hem al dan niet een of meer verwerkingen van persoonsgegevens bestaan;
 • De volgende informatie bekomen: De doeleinden van de verwerking van de gegevens; De betrokken gegevenscategorieën; Hun bewaartermijn; De categorieën bestemmelingen aan wie de gegevens worden overgedragen; De bron van de persoonsgegevens als het niet om de patiënt zelf gaat;
 • De verwerkte gegevens raadplegen en een kopie ervan bekomen (onder bepaalde door de wet gedefinieerde voorwaarden);
 • Alles of een deel van de gegevens corrigeren of wissen (onder bepaalde door de wet gedefinieerde voorwaarden);
 • Zich verzetten tegen de verwerking of zijn toestemming intrekken (onder bepaalde door de wet gedefinieerde voorwaarden).

Voor het uitoefenen van deze rechten kan de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger een afspraak plannen via een e-mail (centre.medical.enaden@enaden.be) of via een brief geadresseerd aan het secretariaat van de maatschappelijke zetel (Sint-Bernardusstraat 114 – 1060 Brussel). In zijn aanvraag dient de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger een kopie te geven van zijn identiteitskaart en duidelijk te vermelden welke rechten hij wenst uit te oefenen. Op elke aanvraag wordt gereageerd met een ontvangstbevestiging. Ingeval van een gunstig antwoord wordt er een afspraak gemaakt binnen een termijn van een maand (15 dagen voor de raadpleging en voor het bekomen van een kopie van het dossier van de patiënt).

Voor ingewikkelde of meerdere aanvragen kan deze periode worden uitgebreid naar drie maanden na ontvangst van de aanvraag. De patiënt wordt dan op de hoogte gesteld in de maand die volgt na ontvangst van de aanvraag. 

Als de patiënt van mening is dat de bepalingen van dit vertrouwelijkheidsbeleid niet worden gerespecteerd of dat er andere redenen zijn om te klagen over feiten betreffende de bescherming van zijn persoonsgegevens, dan kan hij zich rechtstreeks wenden tot:  

 • De functionaris voor gegevensbescherming van de instelling (M. Nicolas Böttcher) 
 • De Gegevensbeschermingsautoriteit.

Het Medisch Centrum Enaden hecht veel belang aan de bescherming van het privéleven en de persoonsgegevens van zijn patiënten. Via dit document wil het hen zo goed mogelijk informeren over de manier waarop deze gegevens worden verwerkt in het kader van de organisatie van de zorgverstrekkingen en de activiteiten van de instelling.